Vancouver, B.C.
Vancouver, B.C.
Capilano
Capilano
Capilano
Capilano
Capilano
Capilano
Capilano
Capilano
The Bridge
The Bridge
Another View
Another View
Grouse Mountain
Grouse Mountain
Grouse Mountain
Grouse Mountain
Grouse Mountain
Grouse Mountain
View of Vancouver
View of Vancouver
Grouse Mountain
Grouse Mountain
No Clouds!
No Clouds!
The Cable Car
The Cable Car
Down the Cable Car
Down the Cable Car
Cross-over
Cross-over
Cross-over
Cross-over
The Base Point
The Base Point
Cleveland Dam
Cleveland Dam
Cleveland Dam
Cleveland Dam
Cleveland Dam
Cleveland Dam
Cleveland Dam
Cleveland Dam
Cleveland Dam
Cleveland Dam
Cleveland Dam
Cleveland Dam
Cricket!
Cricket!
Stanley Park
Stanley Park
Chevron!
Chevron!
Seaplane Take-off
Seaplane Take-off
Seaplane landing
Seaplane landing
Lions Gate Bridge
Lions Gate Bridge
Stanley Park
Stanley Park
Lions Gate Bridge
Lions Gate Bridge
Jericho Beach
Jericho Beach
Jericho Beach
Jericho Beach
Steam Clock
Steam Clock
Night Skyline
Night Skyline
Fireworks!
Fireworks!
Fireworks!
Fireworks!
Fireworks!
Fireworks!
Fireworks!
Fireworks!
Fireworks!
Fireworks!
Fireworks!
Fireworks!
Fireworks!
Fireworks!